จังหวัดสกลนคร จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 2 ยกระดับความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการ “การเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร” รุ่นที่ 2 ณ หัองศรีสกล โรงแรมเอ็มเจ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก การเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้า เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ข้าราชการครูหรือผู้ดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3  จำนวนทั้งสิ้น 318 คน ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ถือเป็นวาระสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะถือว่าเป็นภัยร้ายแรงที่คุกคามความมั่นคงและความเจริญของประเทศชาติ และถ้าหากพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามมาตราการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วต่อไป

            สำหรับการจัดสัมมนาฯ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ที่มาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา

Translate »