ช่องทางการตอบแบบสำรวจ ITA

แบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรุ้ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Translate »