ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดการฝึกอบรมโครงการ“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/2 ที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/2 เรือนจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้กับผู้พ้นโทษให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดย นายเอกรินทร์ วรรณเวศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้นำผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2/2 เป็นผู้ต้องขังชาย 49 คน และผู้ต้องขังหญิง 42 คน รวมทั้งสิ้น 91 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 14 วัน ระหว่างวันที่ 11-24มกราคม 2564 ซึ่งได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 91 คน ประเมินผลความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งผู้รับการฝึกอบรม ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา facebook: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »