การกำกับดูแลมาตรการสินค้าเกี่ยวกับสุกรฯ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2565 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 3/2565 เรื่อง มาตรการเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2/2565 เรื่อง การรายงานตัวและมาตรการสำคัญสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 1/2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 60/2564 เรื่อง มาตรการเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Translate »