ผู้ว่าๆ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1…

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 45/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 7/2564 เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

ผู้ว่าฯ สกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอเพื่อมอบนโยบายและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน

วันอังคารที่ 12 …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุล…

จังหวัดสกลนคร จัดพิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

(13 ต.ค 64) ที่ศ…

จังหวัดสกลนคร/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 จัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ

วันจันทร์ที่ 11 …

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์

วันพฤหัสบดีที่ 7…

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมและออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพ…

Translate »