ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม 2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลฯ

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

รายชื่อผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ

ที่ สน 0017.3/ว1224 แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8

Translate »