การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การแต่งตั้งผู้รั…

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลฯ

การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

การเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร

หนังสือจังหวัดสก…

ที่ สน 0017.3/ว1224 แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

การประะกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด 2564”

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5858/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8

Translate »