จังหวัดสกลนคร รวมพลังจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกบริเวณลำห้วยพุงหลง ป้องกันการพังทลายของคันดิน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปลูกหญ้าแฝกและพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามโครงการพลังประชารัฐและจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2563 ที่บริเวณลำห้วยพุงหลง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และพันธุ์ไม้ต่างๆ ระยะทางยาวกว่า 600 เมตร และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดินและการกัดเซาะคันดินทั้งสองฝั่งลงสู่ลำห้วยจนเกิดการตื้นเขิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ดิน ได้รู้วิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย

สำหรับ โครงการพลังประชารัฐ และจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดสกลนคร ปี 2563 เป็นโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และเป็นพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บมวลน้ำจำนวนหนึ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นการบรรเทาและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ได้อีกด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จารุวัฒน์ ราชัย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »