พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่พักอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนถึงที่พักอาศัย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย รวมจำนวน 146 ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านห้วยยาง บ้านนาคำ บ้านนานกเค้า บ้านหนองแฝกพัฒนา ของตำบลห้วยยาง และบ้านโนนสวรรค์ บ้านดงสมบูรณ์ ของตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ ทุกคนต่างมีความรู้สึกปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »