ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Translate »