กองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองหมากเฒ่า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สุพล จันทร์ผ่อง ประจำกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม “โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด 19” ณ ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฯ ดังกล่าว ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ให้มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สามารถประกอบอาชีพพึ่งพา ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยพลตรี ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 สกลนคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมให้การต้อนรับ โดยพลตรี สุพล จันทร์ผ่อง ประจำกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการ ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ทั้ง 4 ฟาร์มของจังหวัดสกลนคร และอีก 1 ฟาร์มของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ และชี้แจงแนวทางการปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร

            จากนั้น ได้ลงแปลงตรวจเยี่ยม ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองหมากเฒ่า บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ได้แบ่งพื้นที่จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 27 ไร่เศษ ดำเนินการจัดทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวน 25 คน ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก การขยายพันธุ์พืชสำหรับนำมาปลูกภายในแปลง การตัดแต่งกิ่งไม้ รวมทั้งเครื่องจักรใหญ่ทำการขุดบ่อ 4 ไร่ และบ่อน้ำภายใน ขุดคลองไส้ไก่ และหลุมขนมครกขนาดเล็กบนคันบ่อ 4 ไร่ การปลูกแฝกรอบคันบ่อ จัดระบบน้ำ ฝายชะลอน้ำ กสิกรรมธรรมชาติ/บำรุงดิน สร้างฐานเรียนรู้พอกินพอใช้ เสริมสร้างพันธุ์ไม้ เก็บรักษา แปรรูป และสร้างฐานเรียนรู้

            สำหรับผลการดำเนินโครงฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ณ ฟาร์มตัวอย่างอีก 4 แห่ง ได้แก่ ที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ ได้แบ่งพื้นที่จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 15 ไร่ โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวน 26 คน ดำเนินการปรับพื้นที่ทำโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ การเตรียมใบไม้เพื่อใช้ในการห่มดิน การทำปุ๋ยคอก การเตรียมพันธ์ไม้ ขุดคลองไส้ไก่ด้วยแรงงานคน ใช้เครื่องจักรขุดบ่อและคลองต่างๆ พร้อมกับปลูกพืช ปลูกต้นไม้ตามแนวคันบ่อ และคลองไส้ไก่ ปลูกพืชผักพันธุ์ไม้ต่างๆ ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ปรับปรุงบำรุงดิน และบำรุงรักษา รวมทั้งสร้างฐานการเรียนรู้พอกิน พอใช้

            ที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า ได้แบ่งพื้นที่จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 18 ไร่ โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวน 30 คน ดำเนินการปรับพื้นที่ทำโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ปรับแต่งถนน ปรับแต่งบ่อเก็บน้ำ และหลุมบำบัดน้ำ ทำปุ๋ยหมัก ขุดคลองไส้ไก่ในแปลงปลูก ปลูกพืชผักเพิ่มเติม ทำสะพาน ทำคอกปลาดุกและกบ ขุดแปลงนาขั้นบันได ทำสะพาน ปลูกแฝก และห่มดินด้วยใบไม้

            ส่วนที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกทรายขาว ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า ได้แบ่งพื้นที่จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 23 ไร่เศษ โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวน 27 คน ดำเนินการจัดการพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในแปลงเดิม ทำการขุดบ่อ และตกแต่งบ่อเดิม ทำปุ๋ยหมัก ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ แต่งขอบบ่อ ทำปุ๋ยพืชสด ขยายพันธุ์พืช ทำตะพักรอบคันบ่อ ตกแต่งคลองไส้ไก่ ปลูกหญ้าแฝกรอบคันบ่อ ปลูกต้นไม้ผล พืชผักทางการเกษตร และปลูกต้นไม้ รวมทั้งทำกสิกรรมธรรมชาติ สร้างฐานเรียนรู้พอกิน พอใช้

            ขณะที่ฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้แบ่งพื้นที่จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 จำนวน 16 ไร่เศษ โดยจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเข้าไปทำงาน ขณะนี้มีจำนวน 30 คน ดำเนินการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนข้าว โซนปศุสัตว์/ประมง และโซนป่าอนุรักษ์ โดยนำเครื่องจักรปั้นแต่งแปลงนา ขุดหนองน้ำ ขุดคลองไส้ไก่ และปั้นโคก ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการหว่านกล้า ทำปุ๋ย ปลูกแฝก ห่มดิน ขุดและปรับแต่งคลองไส้ไก่ เสริมสร้างพืชพันธุ์ไม้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำโรงเรือนคอกปศุสัตว์ และดูแลรักษาพืชผักที่ปลูก

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »