จังหวัดสกลนครขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายมนต์สิทธิ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน รวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Translate »