ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูบรรจุใหม่ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ.2563

ที่ห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563  โดยมี นายสังวาล ศรีโคตร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการครูบรรจุใหม่มารายงานตัว จำนวน 133 ราย 

โอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้กล่าวมอบนโยบายในการบริหารจัดการการศึกษา และแสดงความชื่นชม พร้อมเน้นย้ำให้ครูผู้ช่วยทุกคนจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เต็มความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน พร้อมรักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา และประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดี ในการสร้างเยาวชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

สำหรับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ในครั้งนี้มี จำนวน 133 ราย ใน 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ 53 ราย วิชาเอกภาษาไทย 16 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ 31 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 30 ราย วิชาเอกพลศึกษา 1 ราย และวิชาเอกนาฏศิลป์ 2 ราย  

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »