ป.ป.ช.สกลนคร จับมือภาคีเครือข่ายเปิด Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” ป้องปรามทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร และนางณิชกานต์ คุณอุดม ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร แถลงข่าวการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร และร่วมเปิด Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดสกลนคร

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดสกลนคร บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง รายงานการเงินของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจอื่น ๆ และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้รับบริการ Mobile Clinic “คลินิกสุจริต” สามารถติดต่อได้หลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการติดตามให้คำแนะนำ ปรึกษา จะช่วยให้การปฏิบัติงานลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างลงได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ หาญโก่ย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร

Translate »