ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยสนับสนุนเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุตามกฎหมาย
โดยผู้จัดการงานศพผู้สูงอายุสามารถยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่านคุณสมบัติ จะได้รับการช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท ซึ่งผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (๒) มีสัญชาติไทย (๓) ผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี (รายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือน มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน) (๔) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ หากผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง
ทั้งนี้ ขอให้ผู้จัดการงานศพตรวจสอบสิทธิคุณสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและไม่เสียโอกาสในการเข้ารับบริการ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตและไม่สามารถจัดการศพได้ ได้รับการช่วยเหลือ ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพื่อบรรเทาและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนยากจน โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์ 0 2642 4336 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Translate »