ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.

Translate »