ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Translate »