รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว โดยรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้ เปลี่ยนแปลงไป และยังมีรายละเอียดที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน จึงแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่น หอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน (การใช้งานเพื่อรื้อถอนทาวเวอร์เครนลงจากตัวอาคาร) เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1. ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะแนวอาคารติดกับ ที่ดินอื่นตามที่กำหนดหรืออาคารที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน ผู้ดำเนินการต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่น ละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 2. ระหว่างการก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ นั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคาร ที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้าง อาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน 3. กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้ ต้องไม่น้อยกว่า 4 เท่า 4. ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ และนำหลักการณ์ดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ และผังเมือง โทรศัพท์ 0 2299 4351 และที่หมายเลข 0 2299 4360 – 64

Translate »