ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา ที่ อ.พรรณานิคม

วันที่ 29 ม.ค. 2564 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปา ในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม โดยมี นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วย นายทรงพล พนาลิกุล ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 นายวิชาญ แท่นหิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพบว่าการประปาส่วนภูมิภาค หน่วยบริการพรรณานิคม ปัจจุบันประสบปัญหาจากภัยแล้ง ทำให้ไม่มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการผลิตประปา ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาว ตำบลพรรณา จำนวน 13 หมู่บ้าน กว่า 2,343 ครัวเรือน

จากนั้น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณสถานีผลิตน้ำ หน่วยบริการพรรณานิคม พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยได้ประสานเขื่อนน้ำอูน ในการปล่อยน้ำดิบลงในบ่อพักน้ำของเอกชน บริเวณใกล้วัดสุทธิมงคล บ้านโคกสุวรรณ ตำบลพรรณา เนื้อที่ 19 ไร่ และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมวางท่อพีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ความยาว 1,000 เมตร สูบทอยน้ำผ่านระบบท่อมายังลำน้ำอูนบริเวณด้านหลังสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการประปาพรรณานิคม ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2564 และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2564

สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง ได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำดิบจากหนองทุ่ม ซึ่งปัจจุบันมีน้ำประมาณ 200,000 ลบ.ม. ถึงสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการพรรณานิคม รวมระยะทางวางท่อส่งประมาณ 3 กิโลเมตร คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมีนาคม และจะสามารถใช้น้ำได้ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมวางแผนสำรองกรณีถ้าโครงการยังไม่แล้วเสร็จ จะดำเนินการให้ ปภ. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำจากหนองทุ่มมายังหน่วยบริการพรรณานิคม เพื่อผลิตน้ำประปาแทน

ในที่ประชุมยังได้ร่วมหารือในการขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ และในส่วนของการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำอูนนั้น ได้ขอความร่วมมือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร ประสานผู้รับจ้างช่วยดำเนินการขุดลอกลำน้ำอูนเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนน้ำอูนได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนอีกด้วย นอกจากนี้ จ.สกลนคร ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ ให้งดการเพาะปลูกข้าวนาปรัง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »