จังหวัดสกลนครจัดประชุมดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสกลนคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนาย นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และบรรยายสร้างความเข้าใจในกรอบแนวทางการประเมิน แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน และรับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะประกาศผลการประเมิน ช่วงวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 โดยในแต่ละขั้นตอนได้กำหนดวิธีการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ ITAS(https://itas.nacc.go.th/) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงสามาถดำเนินการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมินฯ ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับ ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดสกลนครอยู่อันดับที่ 7 ของประเทศ 92.05 คะแนน อยู่ในระดับ A

ที่มา: facebook สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »