รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตรวจโครงการขอรับงบกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ คณะที่ 5 และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ประจำรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจสภาพความพร้อมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่บ้านสามแยกพิทักษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง ซึ่งได้เสนอโครงการ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามแบบบัญชีนวัตกรรมของสำนักงานงบประมาณ POG TANKS ระบบขนาดใหญ่ size L 

Translate »