ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔๑ คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

Translate »