วิดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ
ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง
Translate »