เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 416 ทุน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

        นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทั้ง 18 อำเภอ และครอบครัวมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 140 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 115 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมจำนวน 416 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 982,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระขนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเป็นการสนองพระราชปณิธานที่พระองค์ ทรงมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ รวมทั้งเป็นการให้การสังคมสงเคราะห์ และเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและด้อยโอกาสได้มีโอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ ชาไชย
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

Translate »