ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนรคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรีรัตน์เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัด นางสาวอัฐฟ้าก้อนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

Translate »