จังหวัดสกลนคร จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564

นที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมถนอม จันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

        คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำหรับโครงการพระราชดำริ “ฝนหลวง” ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และได้จดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริ ฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Translate »