โครงสร้างการบริหารงาน

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 35 หน่วยงาน

 1. สำนักงานจังหวัดสกลนคร
 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
 5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
 7. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
 9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
 10. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
 11. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
 12. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
 13. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
 14. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร
 15. เรือนจำจังหวัดสกลนคร
 16. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
 17. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
 18. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
 19. สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
 20. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
 21. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
 22. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
 23. สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร
 24. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
 25. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
 26. สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
 27. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
 28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
 30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
 31. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
 32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
 33. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
 35. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
Translate »