วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด)

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจที่ 3 กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

Translate »