การโอนสินทรัพย์ของจังหวัด

แบบฟอร์มเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

แบบฟอร์มเพื่อเสนอ หลังจากที่จะประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ให้ความเห็นชอบ

กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

แบบขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

Translate »