โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

คำสั่ง

ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

แบบฟอร์มเสนอคณะกรรมการฯ

  1. หนังสือนำส่งโครงการ
  2. แบบเสนอโครงการ กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  3. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ก่อนการจัดหา)
  4. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์ฯ ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด 3 ราย + 1 เว็บไซต์ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
    (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
Translate »