ส่วนราชการในจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711461
โทรสาร: 042-711461

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711763
โทรสาร: 042-711763

สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711158
โทรสาร: 042-711158

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042711554
โทรสาร: 042711554

สำนักงานส่งสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-716482
โทรสาร: 042-716482

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711771/042-715232
โทรสาร: 042-711771/042-715232

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-712194
โทรสาร: 042-712194

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-732979
โทรสาร: 042-732979

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711756
โทรสาร: 042-713332

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711671
โทรสาร: 042-711671

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-714781
โทรสาร: 042-714781

สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-713664
โทรสาร: 042-730470

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-716560-1
โทรสาร: 042-716560-1

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-971035
โทรสาร: 042-971040

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: 90 หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์: 042-704899
โทรสาร: 042-704899

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-713364
โทรสาร: 042-713364

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-716297-8
โทรสาร: 042-712384

สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-712819
โทรสาร: 042-712819

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-714778-9
โทรสาร: 042-714778-9

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-712960
โทรสาร: 042-712960

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-712662-663
โทรสาร: 042-713072

สำนักงานคลังจังหวัด

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711405
โทรสาร: 042-713371

สำนักงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนสุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711686
โทรสาร: 042-713536

สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนนิตโยธิน ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-714905
โทรสาร: 042-714905

สำนักงานสถิติจังหวัด

ที่อยู่ติดต่อ: 1331/3 ต.พัฒนา 2 ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711200
โทรสาร: 042-714955

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711277
โทรสาร: 042-713241

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711439-40
โทรสาร: 042-733571

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-733770
โทรสาร: 042-733770

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-711157 ต่อ 1111
โทรสาร: 042-711157 ต่อ 1001

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ติดต่อ: 1915 ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-713432
โทรสาร: 042-713432

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-715274
โทรสาร: 042-715274

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-716214
โทรสาร: 042-716214

สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-714670
โทรสาร: 042-714756

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: 507 ถนนไอทียู ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-728165
โทรสาร: 042-728236

อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-733503
โทรสาร: 042-733503

อำเถอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ 11 ถนนนิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทรศัพท์: 042-721151
โทรสาร: 042-721151

อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์: 042-779126
โทรสาร: 042-779126

อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์: 042-791379
โทรสาร: 042-791379

อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
โทรศัพท์: 042-799019
โทรสาร: 042-799019

อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 2 ถนนบ้านดุง-คำตากล้า ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
โทรศัพท์: 042-794121
โทรสาร: 042-794121

อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
โทรศัพท์: 042-784043
โทรสาร: 042-784043

อำเภอกุสุมาลย์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 6/13 หมู่ที่ 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210
โทรศัพท์: 042-769030
โทรสาร: 042-769030

อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250
โทรศัพท์: 042-796055
โทรสาร: 042-796055

อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 14 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280
โทรศัพท์: 042-766073
โทรสาร: 042-766073

อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ที่ว่าการอำเภอพังโคน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์: 042-771008
โทรสาร: 042-771008

อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์: 042-709197
โทรสาร: 042-709197

อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 6 ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
โทรศัพท์: 042-761018
โทรสาร: 042-761019

อำเภอนิคมน้ำอูนจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270
โทรศัพท์: 042-789027
โทรสาร: 042-789027

อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 1 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
โทรศัพท์: 042-781241
โทรสาร: 042-781241

อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: หมู่ที่ 9 ถนนบ้านต้าย-ดอนส้มโฮง ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
โทรศัพท์: 042-786034
โทรสาร: 042-786034

อำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: ถนนนาแก้ว-ดงน้อย ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230
โทรศัพท์: 042-707013
โทรสาร: 042-707013

อำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 216 หมู่ที่ 15 ถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47210
โทรศัพท์: 042-708155
โทรสาร: 042-708155

Translate »