รายชื่อผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนรคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ 4 ต…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม

วันศุกร์ที่ 1 ตุ…

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสกลนคร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ 1 ตุ…

ประชาสัมพัธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19)ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 9/2564)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 43/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 42/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Translate »