วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติสำ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2564

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร

หนังสือจังหวัดสก…

วิดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 (ฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Translate »