ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุยษชน ประจำปี 2563

รายงานการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

Translate »