การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นจังหวัดสกลนคร

รายงานการประชุมกรมการประจำเดือนมิถุนายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การจัดระบบศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุตจริต จังหวัดสกลนคร

แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง

Translate »