รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2563

ขอเชิญอุดหนุนมังคุดเมืองจันท์ ช่วยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่ จังหวัดสกลนคร เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19

” โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19 ” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า)…

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 12/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 11/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2

จังหวัดสกลนครตรวจแนะนำและตรวจความพร้อม ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร และร้านอาหารภายในห้างสรรพสินค้าเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม…

งบทดรอง ประจำเดือนเมษายน 2563

ผู้แทนกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 16,800 ลิตร ให้กับจังหวัดสกลนคร เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

Translate »