ขอเชิญอุดหนุนมังคุดเมืองจันท์ ช่วยเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่ จังหวัดสกลนคร เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์

โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19

” โครงการธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ธงฟ้าออนไลน์สกลกนคร COVID-19 ” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า)…

ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 12/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 11/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ระยะที่ 2

งบทดรอง ประจำเดือนเมษายน 2563

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 9/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 8/2563 เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้

Translate »