วิดีทัศน์ SDGs “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564 (ฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์)

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.

แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และปรับปรุงระบบโทรศัพท์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน แจ้งสถานที่ติดต่อราชการและช่องทางการรับส่งหนังสือราชการ

กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรนักบินระบบอากาศยานไร้คนขับ Remote Pilot Licence (RPL) และหลักสูตร Instructor Remote Pilot Licence (IRPL) ประจำปี 2564

ที่ สน 0017.3/ว1224 แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2563 วันศุกร์ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.

งบทดลองของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Translate »