ที่ สน 0017.3/ว1224 แจ้งย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่

การประะกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2564” และการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สกลนครใสสะอาด 2564”

การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5858/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 8

การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นจังหวัดสกลนคร

รายงานการประชุมกรมการประจำเดือนมิถุนายน 2563

ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประกาศนโยบายการบริหารบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Translate »