การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร

1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย
  • มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
  • คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
  • คำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 4560/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
  • รายงานการประชุมการตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) และคณะวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 1/2563 าวน์โหลดเอกสาร
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

4. การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และเสนอแนะแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

Translate »