Untitled Document
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร และนายชรัญญา หย่องเอน ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีด้วย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอร่าม ศรีด้วง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสุภัค วรรณการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานด้วย วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนครโดยมีส่วนราชการ จากจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ออกตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันเข้าพรรษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ผลปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงบางราย ที่ไม่ติดหรือแสดงฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง อธิบาย แนะนำให้ผู้ประกอบการ ติดหรือแสดงฉลากฯให้ถูกต้องและชัดเจนแล้ว ในการนี้นายณฐกร สิงห์ศรี และนายอธิป คำคุณเมือง เจ้าหน้าที่ สคบ. ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมออกตรวจด้วย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี และดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 โดยเดินทางไปวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการสักการะพระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อองค์แสน และเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส สักการะรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และรูปหล่อหลวงปู่หลุย จันทสาโร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร มอบให้นายชรัญญา หยองเอ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในฐานะเลขานุการและคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวจังหวัดสกลนครประจำสัปดาห์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ในฐานะรองโฆษกจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมด้วย
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย ในการนี้นายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นายชรัญญา หยองเอ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางชุติมา มุ้งทอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมทบทวนข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมภารกิจสำนักงานจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนคร และสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้มีวาระการประชุม ได้แก่การแนะนำข้าราชการใหม่ การปรับโครงสร้างสำนักงานจังหวัด พร้อมทั้งภารกิจในการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด เป็นต้น วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกไทย...ในแบบพ่อ" ตามแนวพระราชดำริเยาวชนระดับอุดมศึกษาเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติด้วย


วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมแถลงข่าวจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 14 ณ บริเวณโถง ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร ให้สัมภาษณ์คณะสถาบันดำรงรา ชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประเด็นความสำเร็จการดำเนิน โครงการส่งเสริมความเป็นอยู ่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ณ ห้อง SPOC ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลน คร และนางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยกลุ่มงานอำนวยการ เข้าร่วมด้วย วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559 (กรอ.จังหวัด) ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เข้าร่วมประชุมด้ว
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และนายนราวุฒิ รัตนัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด และแบบสอบถามที่ใช้ทำการสำรวจ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการ 11 (นายสุรพล วานิชเสนี) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้มีผู้ตรวจราชกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาพิเศษในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม Thailand MICE Seminar on SEZ โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายภูริพันธ์ บุนนาค ผอ.ฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษด้วย ณ โรงแรมไอ โฮเทล จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ นายนราวุฒิ รัตนัง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมด้วย
นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำันักงานจังหวัดสกลนคร (รองโฆษกจังหวัดสกลนคร) แถลงข่าวจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณ ห้องโถง ขั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร บรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรมหนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ สกลนคร
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ในการชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และเป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ นายนราวุฒิ จันทร์ทอง หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร นายชรัญญา หยองเอ่น หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการถวายความปลอดภัย ตามหลักปฏิบัติว่าด้วยการถวายความปลอดภัยฯ โดยกรมราชองครักษ์ มณฑลทหารบกที่ 29 และจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดทำโครงการ ณ โรงแรม M.J. เดอะมาเจสติก อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างดียิ่ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักปั่นจักรยาน ในการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ภูพานสกลนครใจเกินร้อย ณ หอประชุม ตชด. 23 จังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ได้มอบรางวัลให้กับนักปั่นจักรยานด้วย วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม video conference system เรื่องการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
   

Untitled Document
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ว ๒๘๐)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
 โครงการ "๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team 1567)
   
   
Untitled Document

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันที่ระลึุกในการครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยนชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ถวายพวงดอกไม้พระราชทาน
      วันที่ 27 เมษายน 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารอรับการอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานหินหน้าเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม

 

 

 

 

 เริ่มนับ ๒๓   เมษายน ๒๕๕๖
Free Hit Counters
HTML Counter


สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓ แฟกส์ : ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓   e-mail  : sakonnakhon@moi.go.th