Untitled Document
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพีธีเปิด "โครงการรักษ์ป่าพะยูงไทยพะ ยูงธรรม เพื่อแผ่นดินถวายแด่พ่อหลวง " พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลน คร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสก ลนคร จังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเต่างอย และชาวบ้านกวนบุ๋น ในเวลา ๐๙.๐๐น. วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านกวนบุ่น ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จังหวัดสกลนคร
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจสอบองค์พระธาตุเชิงช ุมและประชุมหารือแนวทางการบ ูรณะซ่อมแซมยอดองค์พระธาตุเ ชิงชุม โดยตอนนี้ต้องรอทาง กรมศิลปากร มาตรวจสอบก่อน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกล นครพร้อมสนับสนุนการบูรณะซ่ อมแซม ยอดองค์พระธาตุเชิงชุมอย่าง เต็มที่ พร้อมด้วย นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลน คร หัวหน้าโยธาธิการและผังเมือ งจังหวัดสกลนคร เวลา ๑๐.๐๐น. วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดพิธีสวนสนามข อง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเ รือน (อปพร.) พร้อมด้วยนายไกรราศ แก้วดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลน คร นายธวัช ศิริวัธนนุกุล ปลัดจังหวัดสกลนคร หน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนค ร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.) ในเวลา ๑๐.๓๐น. วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสกลน คร
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมโ ครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมด้วย นายประสงค์ คงเคารพธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลน คร นายธวัช ศิริวัธนนุกุล ปลัดจังหวัดสกลนคร นายยงยุทธ ภู่สมนาม นายอำเภอบ้านม่วง หน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนค ร ในเวลา ๐๘.๐๐น. วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนคำยางพิทยาคม บ้านคำยาง ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 
   

Untitled Document
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ว ๒๘๐)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
 โครงการ "๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team 1567)
   
   
Untitled Document

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาว "ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

วันปิยะมหาราช  ๒๕๕๖
      นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หรือพระปิยะมหาราชของประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ณ ลานพระบรมรุปรัชกาลที่ ๕ วันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

 

 

 เริ่มนับ ๒๓   เมษายน ๒๕๕๖
Free Hit Counters
HTML Counter


สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓ แฟกส์ : ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓   e-mail  : sakonnakhon@moi.go.th